2016 niets.or.th. All Right Reserved. v 1.0

ยืนยันข้อมูลส่วนบุคคลผู้ตรวจข้อสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 6
วิชาภาษาไทย รูปแบบอัตนัย (เพื่อจัดส่งเกียรติบัตร-วุฒิบัตร)